Oznamy z roku 2019

Oznámenie o plánovanom výrube stromov v obci

Obec Žabokreky nad Nitrou oznamuje, že plánuje vyrúbať 10 ks stromov, a to:

  • 1 ks lipa malolistá / Tilia Cordatta/ na parc.č.309/1- zastavané plochy a námestia,
  • 3 ks agát biely / Robinia Pseudoacacia/ na parc.č. 311 – zastav. plocha a nádvorie, parc.č.309/1-zastav. plocha a nádvorie
  • 1 ks javor jaseňolistý /Acer Negundo/ na parc.č. 1186 – zastav. plocha a nádvorie
  • 5 ks pagaštan konský /Aesculus Hippocastanum/ na parc.č.1175- ostatná plocha, 3/1 – ostatná ploch

z dôvodu zlého zdravotného stavu uvedených stromov, na základe obhliadky a doporučenia arboristu. Stromy rastú na námestí pri hlavnej ceste I/64. Keďže žiadateľom o výrub je obce Žabokreky nad Nitrou, Okresný úrad Partizánske, odbor starostlivosti o životné prostredie určil na vykonanie konania o vydanie súhlasu na výrub drevín obec Chynorany.