Výzva na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov

Západoslovenská distribučná, a.s. v súlade so Zákonom č.251/2012 Z.z. § 11 ods. 1, 3 o energetike a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyzýva

všetkých vlastníkov, nájomcov alebo správcov /ďalej len vlastníkov/ nehnuteľností na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v majetku Západoslovenská distribučná, a.s.  na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spolahlivosť prevádzky vedení distribučnej sústavy a to v rozsahu podľa §43 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Požadovaný konečný termín vykonania prác je 28.2.2019

V prípade, že táto lehota uplynie márne, Západoslovenská distribučná, a.s. vykoná odstránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho z §11 Zákona č.251/2012 Z.z. v platnom znení.

Využitie drevnej hmoty po oreze alebo jej likvidácia je v plnej kompetencii a zodpovednosti vlastníka nehnuteľnosti.

O nevyhnutné vypnutie vedenia z bezpečnostných dôvodov pre prípad výrubu a orezu porastov je nutné požiadať min. 25 dní pred plánovanou realizáciou prác na tel. č. 0850 333 999, 0918 718 222.

V Trenčíne 28.1.2019