Dotazník k Programu hospodárskeho a sociálneho rozvoja obce

Obec v tomto období spracúva Program rozvoja obce s uplatnením princípov udržateľného smart (inteligentného, rozumného) rozvoja, ktorý určí smer rozvoja obce na obdobie 2024 – 2031. Ide o dokument, ktorý je nevyhnutný v prípade ak sa obec chce uchádzať o možnosť čerpania domácich ale aj EÚ fondov. Obec privíta aktívne zapojenie sa občanov do tejto tvorby. K dispozícii je dotazník v papierovej aj elektronickej forme, v ktorom budete môcť vyjadriť svoje postrehy, názory, námety na zlepšenie života vo vašej obci.
Vopred Vám ďakujeme za aktívny prístup a spoluprácu pri tvorbe Programu rozvoja obce.

Dotazník v papierovej forme je na prízemí obecného úradu – vo vstupnej chodbe. Tu je zároveň umiestnená zberná nádoba na vypísané dotazníky, ktoré môžete v úradných dňoch priniesť na obecný úrad.
Dotazník prosíme vyplniť, resp. odovzdať na obecný úrad do 31.07.2023 

Elektronický dotazník