Zmeny a doplnky č. 12 ÚPN mesta Partizánske – zaslanie oznámenia o strategickom dokumente